Gällande detaljplan: Järnvägsparken

Detaljplanen för Järnvägsparken är den första detaljplanen som vunnit laga kraft i projektet Väsby Entré. Arbetet inför byggstarten är i gång och den är planerad till våren 2018.

Järnvägsparken ligger centralt på den östra sidan av järnvägen vid Upplands Väsby station, längs med Väsbyån. Förutom att parkens nuvarande kvalitéer kommer att stärkas kommer det i den framtida Järnvägsparken byggas cirka 170 stycken lägenheter för unga och studenter. Området ska få en stadsmässig karaktär och de kulturhistoriska byggnaderna ska renoveras och bevaras.

Detta kommer att hända i Järnvägsparken

  • Bygge av Åhusen. Tre nya flerbostadshus med cirka 170 lägenheter för unga och studenter.
  • Upprustning av de befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.
  • Bevaring och utveckling av Järnvägsparkens parkkaraktär och kulturmiljö.
Bild

Illustration: MAF Arkitekter och Topia landskapsarkitekter.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster får fokus i Järnvägsparken. Ekosystemtjänster är sådant som naturen bidrar med till människan, exempelvis att hantera effekterna av klimat-förändringar, se till att det finns tillräckligt med grönytor och beskuggning som jämnar ut temperaturen.

I områdets norra del föreslås en odlingsyta. Odling gynnar pollinering och är en del av kommunens arbete med att ge invånare fler ekosystemtjänster. Det finns planer på gröna tak på alla nya hus och komplementbyggnader. Gröna tak består ofta av moss- och sedumarter och har en hög vattenhållande förmåga. Andra positiva effekter med gröna tak är att de dämpar buller, förbättrar luftkvaliteten, skapar nya biotoper för fåglar och insekter och isolerar mot värme och kyla.

Upplands Väsbys kommunala bostadsbolag AB Väsbyhem har fått direktmarkanvisning att bygga Åhusen. Det blir tre flerbostadshus med cirka 170 lägenheter för unga och studenter i den norra delen av parken.

I den södra delen av Järnvägsparken ska de befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevaras. Det gäller Henriksborg, Lilla Huset och Villa Korpkulla med förråd. De har fått ett särskilt skydd i planen. Renoveringen och upprustningen kommer att ske varsamt efter byggantikvarisk bedömning och upprättad vård- och underhållsplan.

Byggnaderna kommer att överlåtas till det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem, varpå de kommer att hyras ut och fyllas med aktiva verksamheter under många år framöver.

Parken rustas upp och utformas för fler människor att röra sig tryggt i – med ny belysning och bänkar.

Parkområdet längs med Väsbyån öppnas upp så att det blir lättare att promenera och vistas där, vilket skapar en mer levande plats.

I parken kommer ny markbeläggning, planteringar och träd att anläggas.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018