Snabbfakta

Projektet Väsby Entré innebär investeringar i infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder. En ny stadsdel med ett nytt stationsområde ska knyta ihop östra och västra Upplands Väsby.

Upplands Väsbys mål är att ha 63 000 kommuninvånare 2040. Väsby Entré är en viktig del i det långsiktiga och hållbara arbete som krävs för att uppnå det målet. De klokaste investeringarna i framtidens bostäder ligger därför i direkt anslutning till tät och välfungerande kollektivtrafik.

Upplands Väsby station är redan i dag en av länets viktigaste knutpunkter med 24 000 tåg- och bussresenärer dagligen. Väsby Entré ska förbättra och förstärka detta viktiga nav för länets kollektivtrafik för att kunna hantera en ökning på upp till 30 000 pendlare per dag fram till 2040. Genom projektet Väsby Entré utvecklar vi stationsområdet i Upplands Väsby för smidigare resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. 

Väsby Entré är ett infrastrukturprojekt- och stadsbyggnadsprojekt med mål att bli en ny stadsdel. Upp emot 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge planeras. Projektet skapar förutsättningar för en levande stadsdel, ett modernt stationsområde och ännu bättre kollektivtrafik.

Stadsdelen ska knyta ihop den östra och västra delen av Väsby genom en överbryggning av spåren. I den nya sammanhängande stadsdelen ingår också en ny bussterminal med en trygg inomhusmiljö i direkt anslutning till pendeltågsstationen.

Vi behöver samverka för att kunna förverkliga Väsby Entré.

Upplands Väsby kommun, som driver projektet, kommer att samverka med de byggaktörer som ska finansiera och bygga bostäder och kommersiella lokaler.

För att kunna förverkliga Väsby Entrés planer om ett utbyggt stationsområde med bättre förbindelser har kommunen bildat en ny samverkansgrupp tillsammans med Trafikverket och Region Stockholm, trafikförvaltningen. 

Region Stockholm behöver som huvudman för kollektivtrafiken i länet bidra med resurser till en ny väderanpassad bussterminal.
Därför tas nu ett samverkan- och finansieringsavtal mellan Region Stockholm, Storstockholms lokaltrafik och Upplands Väsby kommun fram.

Vi behöver också statligt bidrag. Region Stockholm bör peka ut Väsby Entré som ett så kallat namngivet objekt i länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Väsby Entré kommer att byggas i etapper och planen är att det ska stå klart omkring år 2035.

Fler frågor och svar

De totala investeringarna i Väsby Entré, från såväl offentliga som privata aktörer, beräknas bli cirka 10 miljarder kronor. Men de stora investeringarna i bostäder och landmärken kommer helt och hållet att betalas av kommersiella byggaktörer. Upplands Väsby kommun får därmed intäkter från markförsäljningen.

Kommunen ska bekosta broar och offentliga utrymmen som gator och torg. Under projektets gång har kostnader för bland annat byggandet av södra bron, medfinansiering av kopplingar från nya broarna till befintliga perronger tillkommit och beräknas uppgå till cirka 100 miljoner kronor. Kostnaden för den nya bussterminalen och en inomhusterminal, har i detta tidiga skede beräknats uppgå till cirka 340 miljoner kronor. Trots att projektet utvecklats och förändrats sedan starten 2011 är kommunens beräknade nettoutgifter fortsatt mellan 300–400 miljoner kronor.

  • Bostäder och landmärken bekostas av kommersiella byggherrar på marknadsmässiga villkor.
  • Broar över järnvägen, och offentliga utrymmen som gator och torg, bekostas av kommunen.
  • Väsbys stationsområde kommer att utvecklas i samverkan med Trafikverket och Region Stockholm, trafikförvaltningen.
    Region Stockholm ska finansiera den nya väderskyddade bussterminalen och att Trafikverket ska finansiera ombyggnad av spårområdet.

Upplands Väsby kommun har ett uttalat mål om att bli minst 63 000 invånare år 2040. Väsby Entré, med attraktiva bostäder nära kollektivtrafik, är en viktig del i det långsiktiga och hållbara arbete som krävs för att uppnå det målet.

Det stora intresset leder också till möjligheten att bygga fler bostäder inom ramen för Väsby Entré, vilket betydligt ökar kommunens intäkter för den byggbara marken. Väsby behöver ett nytt, modernt stationsområde som är anpassat för en ökad mängd pendlare, och det är kommunens markförsäljning för bostäder som gör det möjligt. Om projektet skulle göras mindre skulle också intäkterna från markförsäljningen minska, och kostnaden för kommunen skulle därmed öka.

Visionen som tagits fram av Zaha Hadid Architects visar på en konstnärlig idé för hela området. Väsby har alltid varit en plats där gammalt och nytt mötts. Zaha Hadids vision kombinerar Upplands Väsbys historia och vikingaarv med de framtida behoven av fler bostäder och lokaler nära stationen. I de tidiga medborgardialogerna efterfrågades en bättre koppling mellan östra och västra sidan samt att våga tänka nytt. ”Vi måste våga sticka ut”, ”Det ska vara visuellt attraktivt” och ”Vi måste inte göra som alla andra” är några exempel på röster som hördes.

Hur det slutliga utseendet för bostäder, lokaler och landmärket blir kommer att avgöras av de byggaktörer som får markanvisningar och deras arkitekter. Arkitekturen för stationen, broar, torg och busstationen är inte heller slutligt fastslagen utan det bestäms i detaljplanen.

Senast uppdaterad: 11 maj 2023