Pågående detaljplan: Östra Runby med Väsby stationsområde

Väsby Entré planerar för en helt ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer, funktionsblandade kvarter, tusentals tillkommande bostäder och en väl utbyggd kollektivtrafik. Förslaget ställdes ut för granskning under tiden 6 december 2021–24 januari 2022.

Projektet satsar på fler bostäder med direkt anslutning till ännu bättre kollektivtrafik. I planförslaget möjliggörs cirka 1500 bostäder och 30 000 kvadratmeter service, handel och kontor.

Det planeras för en attraktiv och modern station där det världsberömda arkitektkontoret Zaha Hadid Architects ritat visionen. Planen är att brygga över spårområdet med två nya broar och knyta samman Runby med centrala Väsby till en ny sammanhängande stadsdel. I direkt anslutning till pendeltågsstationen planeras också en ny bussterminal i inomhusmiljö.

Karta över detaljplanegränsen

Kompletterande samråd om flytt av Väsbyån

Här kan du ta del av underlaget för det kompletterande samrådet om flytt av Väsbyån med flera vattenverksamheter.

Här finns också underlaget för det tidigare samrådet, som hölls 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsunderlag (kompletterande ansökan) ansökan om vattenverksamhet inom Väsby entré 20221118.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-12-02 13.56
Samrådsunderlag för flytt av Väsbyån 2020.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-11-18 12.24

Synpunkter på förslaget

Detaljplanen för Östra Runby med Väsby stationsområde ställdes ut för granskning under tiden 6 december–24 januari 2021. Då har det funnits möjlighet att lämna dina synpunkter på detaljplanen. Nu sammanställs och bearbetas inkomna synpunkter.

Nedan kan du ta del av granskningshandlingarna.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 21 MB. 21 MB 2021-11-29 16.10

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsplan.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-29 16.11

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta med bestämmelser.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-11-29 16.13

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hållbarhetsbedömning.pdf Pdf, 44 MB. 44 MB 2021-11-30 12.08

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hållbarhetsprogram.pdf Pdf, 20 MB. 20 MB 2021-11-30 12.06
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 27 MB. 27 MB 2021-11-29 17.11
Sammanfattande PM trafik och resefunktioner.pdf Pdf, 30 MB. 30 MB 2021-11-29 17.11
Bilaga till PM Trafik och resefunktioner.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2022-01-21 10.20

Underlagsutredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-11-29 17.13
Fornminnen vid Väsby Entré.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-11-29 17.13
Fördjupad artinventering av marksvampar.pdf Pdf, 824 kB. 824 kB 2021-11-29 17.13
Fördjupad artinventering av vedlevande skalbaggar.pdf Pdf, 934 kB. 934 kB 2021-11-29 17.13
Geoteknik.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-11-29 17.13
Konsekvensanalys beräknat högsta flöd i Väsbyån.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-11-29 17.13
Konsekvensbedömning för kulturmiljö.pdf Pdf, 41 MB. 41 MB 2021-11-29 17.13
Kulturmiljöutredning.pdf Pdf, 76 MB. 76 MB 2021-11-29 17.13
Landskapsanalys.pdf Pdf, 68 MB. 68 MB 2021-11-29 17.13
Luftkvalitetsutredning Östra Sveriges Luftvårdförbund.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-11-29 17.13
Naturvärdesbedömning av väsbyån.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-11-29 17.13
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-11-29 17.13
Riskanalys Väsby Entré.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-11-29 17.13
Sammanfattande föroreningssituation och riskbedömning inför detaljplan.pdf Pdf, 26 MB. 26 MB 2021-11-29 17.13
Skuggstudie.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2021-11-29 17.14
Skyfallsutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-29 17.14
Stomljudsutredning Väsby Entré.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-11-29 17.14
Trafikbullerutredning.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2021-11-29 17.14
Trädinventering norra förskolan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-11-29 17.14
Uppmätning av det magnetiska fältet.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-11-29 17.14
Vibrationsutredning Väsby Entré.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-11-29 17.14

Den 25 oktober till den 6 december 2018 pågick samråd om den andra detaljplanen för Väsby Entré: Östra Runby med Väsby stationsområde.
Under samrådstiden inkom många synpunkter. De inkomna synpunkterna har bearbetats och sammanställts i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsredogörelse Östra Runby med Väsby stationsområde.pdf Pdf, 848 kB. 848 kB 2021-11-29 17.16

Nedan kan du ta del av samrådshandlingarna.

Samrådshandlingar

Senast uppdaterad: 10 april 2024