Gällande detaljplan: Järnvägsparken

Järnvägsparken ligger centralt på den östra sidan av järnvägen vid Upplands Väsby station, längs med Väsbyån. Detaljplanen för Järnvägsparken vann laga kraft 2017 och arbetet pågår.

Detaljplanegräns Järnvägsparken

Området ska få en stadsmässig karaktär med tre bostadshus som byggts för unga och studenter. Parkens nuvarande kvalitéer ska stärkas, och de kulturhistoriska byggnaderna har renoverats och överlämnats till Väsbyhem.

Det händer i Järnvägsparken

  • Kommunens allmännyttiga bostadsbolag Väsbyhem har byggt 194 lägenheter för unga och studenter.
  • De befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna har rustats upp utvändigt.
  • Vi bevarar och utvecklar Järnvägsparkens parkkaraktär och kulturmiljö.
Skiss som visar de tre husen i Åhusen sett från Väsbyån i sydväst

Åhusen sett från Väsbyån i sydväst. Illustration: Arkitema Architects

Upplands Väsbys kommunala bostadsbolag AB Väsbyhem har byggt tre flerbostadshus med 194 lägenheter för unga och studenter i den norra delen av parken. Projektet har genomförts i samarbete med Serneke.

I den södra delen av Järnvägsparken ska de befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevaras. Det gäller Henriksborg, Lilla Huset och Villa Korpkulla med förråd. De har fått ett särskilt skydd i planen. Renoveringen och upprustningen sker varsamt efter byggantikvarisk bedömning och upprättad vård- och underhållsplan.

Byggnaderna har överlåtits till det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem. De kommer att hyras ut och fyllas med aktiva verksamheter under många år framöver.

Järnvägsparken rustas upp och utformas för fler människor att röra sig tryggt i, med ny belysning och bänkar. Parken får ny markbeläggning, planteringar och träd.

Parkområdet längs med Väsbyån öppnas upp så att det blir lättare att promenera och vistas där.

Senast uppdaterad: 19 september 2023