Omtag för Väsby Entré

Nya ekonomiska förutsättningar påverkar planerna för Väsby Entré. Den politiska ledningen har gett kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att se över hur projektet kan anpassas.

Det osäkra konjunkturläget, stigande inflation och ökade byggkostnader har påverkat förutsättningarna för projektet Väsby Entré. Nu försvinner också möjligheten för kommuner att söka bidrag från det så kallade stadsmiljöavtalet. I regeringens höstbudget framgår att inga nya ansökningar kan göras och att bidraget fasas ut. Det betyder att möjligheten att finansiera en del av kostnaderna Väsby Entré med det statliga bidraget inte längre finns.

Projektet anpassas

Den politiska ledningen har givit kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att se över hur projektet kan anpassas efter de nya förutsättningarna. Projektet arbetar nu med att ta fram förslag på hur arbetet kan fortsätta. Man undersöker nya och kostnadseffektiva lösningar och ser över utformning och tidplaner. Samtidigt ska man dra nytta av det arbete som redan lagts ner. Stationsområdet ska bli en modern bytespunkt och en välkomnande mötesplats för Väsbybor och resenärer.

Senast uppdaterad: 28 november 2023